Naujausi Įrašai

Vydūno bendražygės M.Raišukytės 140-ųjų gimimo metinių minėjimas

Posted on by rima

Gruodžio 13 d. 13 val.

Vilniaus mokytojų namuose (Vilniaus g., 39)

 

 

PASISAKYMAI:

 

Profesorė hab. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ;

 

Profesorė dr. Aušra MARTIŠIŪTĖ;

 

Rita TARVYDIENĖ,

Kintų Vydūno kultūros centro direktorė;

 

Dr. Irma ŠIDIŠKIENĖ,

Lietuvos istorijos instituto etnologė;

 

Nijolė STAPONKUTĖ,

Lietuvos moterų draugijos pirmininkė;

 

Rima PALIJANSKAITĖ,

Vydūno draugijos pirmininkė;

 

Vytautas GOCENTAS,

Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ Vilniaus skyriaus vadovas;

 

Dr. Vacys BAGDONAVIČIUS,

Vydūno draugijos Garbės pirmininkas.

 

 

Renginyje:

M.RAIŠUKYTĖS leidyklos Rūta išleistų Vydūno knygų paroda.

M. RAIŠUKYTĖS atminimui skirtos Vydūno knygos „Rožės ir lelijos“ antrojo leidimo pristatymas.

Vydūno draugijos ir Vydūno fondo (JAV) įsteigtos vardinės Vydūno premijos už darbą vydūnistikos tema įteikimas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto absolventei Austėjai BUDREVIČIŪTEI. Skaityti toliau

Žymos:

Vacio Bagdonavičiaus darbas įvertintas Valstybine Jono Basanavičiaus premija

Posted on by rima


Rima PALIJANSKAITĖ

     Valstybinė Jono Basanavičiaus premija įsteigta 1992 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kultūros veikėjams išryškinus etninės kultūros prasmę ir svarbą. Jono Basanavičiaus premija skiriama kasmet Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems lietuviams už reikšmingiausius paskutiniųjų penkerių metų darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, tyrinėjimu bei kūrybinę ir mokslinę etninės kultūros veiklą.

     Premiją Kultūros ministro teikimu, pritarus Lietuvos kultūros ir meno tarybai, skiria LR Vyriausybė. Ji etninei kultūrai nusipelniusiems žmonėms skiriama kasmet, prieš Lietuvos patriarcho gimtadienio (lapkričio 23 d.) išvakares.

     Vydūno draugijos garbės pirmininką V. Bagdonavičių pretendentu J. Basanavičiaus premijai gauti Kultūros ministerijai pristatė Vydūno draugija, kuriai savo rekomendacijomis pritarė Vilniaus, Šilutės rajono ir Pagėgių krašto kultūros įstaigų kolektyvai: Lietuvos kultūros tyrimų institutas,  Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Tautos namų santaros tarybos pirmininkas Antanas Gudelis, Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė, Pagėgių savivaldybės M.  Skaityti toliau

Žymos:

Vydūno draugijos Garbės pirmininkui V.Bagdonavičiui įteikta valstybinė J.Basanavičiaus premija

Posted on by rima

Vydūno draugijos Garbės pirmininkui V.Bagdonavičiui lapkričio 20 dieną Lietuvos nacionaliniame muziejuje įteikta valstybinė J.Basanavičiaus premija skirta už reikšmingiausius darbus ugdant tautinę savimonę, Vydūno idėjų skleidimą ir įprasminimą bei Mažosios Lietuvos kultūros paveldo įamžinimą ir sklaidą.

Įteikiant 2014 metų Valstybinę J. Basanavičiaus premiją  Vydūno palikimo tyrinėtojui ir atminimo puoselėtojui Vaclovui Bagdonavičiui, kultūros ministras Šarūnas Birutis sakė:

„Šių metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija peržengė visas šios premijos ribas gerąja ir pavyzdine prasme. Šių metų Jono Basanavičiaus premija paskirta didžiam žmogui, kuris savo darbais į mūsų gyvenimus sugrąžino ir paskatino gilesnę pažintį su Vilhelmu Storosta–Vydūnu. Įteikiame Jums šią premiją už Jūsų gyvenimo darbą, kuris palietė ir dabar liečia kiekvieną iš mūsų“. Skaityti toliau

Žymos:

Apie pamatinę laimę ir laisvę

Posted on by rima

www.satenai.lt/2014/11/25/apie-pamatine-laime-ir-laisve/

Su ramuviečiu, Vydūno filosofinės ir grožinės kūrybos tyrinėtoju doc. dr. VACIU BAGDONAVIČIUMI kalbasi Juozas Šorys

– Sveikinu Jus tapus 2014 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu! Gal ir simboliška, kad ją paskutinį kartą nuo įsteigimo pradžios 1992 m. atsiimsite litais ir dar galėsite pasidžiaugti kupiūromis su Vydūno atvaizdu… Kaip visa prasidėjo – kada, kur, kokioje šeimoje ir giminėje gimėte, kokioje etninėje ir kultūrinėje aplinkoje brendote?

– Gimiau 1941 m., esu žemaitis, turiu ir žemaičio pasą, bet mūsų kaimas ir net sodyba su tėvo paveldėta žeme ir senelio statyta troba ribojosi su trimis kaimais – Jakštaičiais, Jonelaičiais, Viekvedžiais, kuriuose jau buvo ryškiai aukštaičiuojama. Skaityti toliau

Vydūno draugijos suvažiavimas

Posted on by rima

Gerbiami Vydūno Draugijos nariai,

 

Pranešame, kad 2014 m. gruodžio 13 dieną 16 val. Vilniaus Mokytojų namų didžiojoje salėje (Vilniaus gatvė, 39) vyks Draugijos suvažiavimas.

 

Draugijos suvažiavimo darbotvarkėje:

1.      Draugijos pirmininko ataskaitinis pranešimas.

2.      Revizijos komisijos ataskaita.

3.      Dalyvių pasisakymai, ataskaitų patvirtinimas.

4.      Naujųjų Draugijos įstatų aptarimas ir tvirtinimas

5.      Draugijos tarybos narių, pirmininko bei vicepirmininkų rinkimai.

6.      Einamieji organizaciniai klausimai.

 

Draugijos Tarybos vardu -

pirmininkė Rima Palijanskaitė Skaityti toliau

Žymos:

VARDINIS VILHELMO STOROSTO-VYDŪNO APDOVANOJIMAS

Posted on by rima

 

 

      Vydūno fondas (Youth Fund, IncLemont, Illinois) Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Vydūno draugija (Lietuva), norėdami pagerbti žymų Mažosios Lietuvos kultūros veikėją, Akademinio skautų sąjūdžio Garbės narį humanistą, filosofą, rašytoją Vydūną, ir siekdami paskatinti mokslinius tyrimus vydūnistikos srityje, įsteigė Vilhelmo Storosto-Vydūno vardinį apdovanojimą.

     Vilhelmo Storosto-Vydūno vardo apdovanojimas skirtas Lietuvos universitetų studentams, puikiai ir labai gerai apgynusiems bakalauro, magistro darbus ir daktaro disertacijas vydūnistikos srityje. Konkurse gali dalyvauti filosofijos, religijotyros, literatūrologijos, kalbotyros, menotyros, sociologijos, kultūrologijos, istorijos, etnologijos, knygotyros, žurnalistikos, edukologijos, psichologijos, politologijos, sveikatos (medicinos) mokslo studijų sričių studentai. Taip pat gali būti pristatomi ir kaip magistro darbai apginti dailės, muzikos, kino kūriniai, režisuoti spektakliai bei aktoriniai vaidmenys. Skaityti toliau

Žymos:

VYDŪNO IDĖJŲ ŠVIESOJE

Posted on by rima
IRENA SELIUKAITĖ

 

Knygos

Skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu (Vydūno draugijai – 25). Sudarytojai Vacys Bagdonavičius ir Rima Palijanskaitė. – Vilnius: Vydūno draugija, 2013.

 

     Prieš 25-erius metus kartu su bręstančiu Atgimimo sąjūdžiu savo veiklą pradėjo daug visuomeninių organizacijų – telkėsi kultūrinei veiklai kraštiečiai, buvo atkuriamos nepriklausomoje Lietuvoje veikusios organizacijos. Kartu su Sąjūdžiu užgimė ir Vydūno draugija, kuri neatsirado tuščioje vietoje –­ Vydūno asmenybė, jo idėjos ryškiai sušvito 120-ųjų gimimo metinių minėjimuose. Pati sukaktis, anot pirmojo draugijos pirmininko Vacio Bagdonavičiaus, „Vydūną prikėlė tautos sąmonėje, apie jį tapo ne siau­rai, o plačiai žinoma. Iki tol šis didis kūrėjas buvo lyg užmaršties tremtyje, jo vardas sušmėžuodavo tik gilioje mūsų kultūros paveldo periferijoje, tik retomis progomis, tik nedaugelio gerbėjų teišgirstamas. Skaityti toliau

VYDŪNAS IR KRISTIJONAS DONELAITIS

Posted on by rima

Vaclovas Bagdonavičius

 

Taip jau buvo lemta, kad didžiam XX amžiaus Prūsijos lietuviui Vydūnui teko dėti bene paskutinius taškus lietuvškojoje šio krašto raštijoje, kurią savo katekizmo prastais žodiais lietuvinkump ir žemačiump 1547 metais Martynas Mažvydas pradėjo ir kurįą į pasaulinio lygio aukštumas XVIII amžiuje savo Metais iškėlė Kristijonas Donelaitis. Paradoksaliai atrodo faktas, kad  pirmąją lietuvišką ne tik šio krašto, bet ir visų lietuvių knygą  – minėtąjį katekizmą ( ne kopiją, o Karaliaučiuje spausdintą originalą) Vilniaus universiteto bibliotekoje galime net pavartyti , kad Metai šiandien  milijoniniais tiražais didžiosiomis pasaulio kalbomis  pasklidę po didžiąją planetos dalį,  tuo tarpu kai bene paskutinioji užnemunės Rytprūsiuose, Tižėje, spausdinta lietuviškoji knyga, kurios autorius – Vydūnas, atrodo yra dingusi amžiams. Skaityti toliau

Darbai apie Vydūną

Posted on by rima

 

KNYGOS

 

Vacys Bagdonavičius. Vydūnas. Trumpa biografija

 

Vacys Bagdonavičius. Spindulys esmi begalinės šviesos

 

 


 

 

STRAIPSNIAI

 

Straipsniai, publikuoti 2014 m. kovo mėn. 28 d. vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos

Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu

medžiagoje (KU Sveikatos mokslų fakultetas):

 

Vacys Bagdonavičius Senoji lietuvių religija ir krikščionybė Vydūno žvilgiu

 

Rima Palijanskaitė Literatūrinių personažų amžius ir jų psichologinė branda bei išmintis Vydūno kūryboje

 

Ksavera Vaištarienė Vydūno patarimai – ko turėtų siekti jaunimas

 

Edita Tičkutė Vydūno kūrybinė laboratorija

 

Tomas Stanikas Vydūnas apie senatvę ir mirtį

  Skaityti toliau

Sveikinimai

Posted on by rima

 

LR Kultūros ministerijos vardu nuoširdų sveikinimo Žodį Vydūno draugijai tarė Irena Seliukaitė. Ji Draugijos 25-ečio proga įteikė LR Kultūros Ministro Š.Biručio padėkas aktyviausiems Vydūno draugijos nariams: Vaciui Bagdonavičiui, Aušrai Martišiūtei, Tomui Stanikui, Algimantui Jucevičiui ir Rimai Palijanskaitei.

Vydūno Jaunimo Fondo sveikinimas Vydūno Draugijai 25 metų sukakties proga

 

2013 m. lapkričio 27 d. Lemontas, Čikaga

     Miela Vydūno Draugijos pirmininke Rima Palijanskaite, Garbės pirmininke dr. Vacy Bagdonavičiau, visi susirinkę vydūniečiai bei garbingi svečiai.

     Vydūno Jaunimo Fondo valdybos ir tarybos narių vardu sveikinu Vydūno Draugiją su dvidešimt penkerių metų sukaktimi. Abi mūsų organizacijas sieja žymaus Lietuvos tautiečio Vydūno vardas, idealai ir siekiai. Taip pat sieja noras ir pastangos padėti mūsų tautiečiams – Lietuvoje ir išeivijoje – tapti dvasiškai tobulesniais ir moksle tvirtesniais lietuviais. Skaityti toliau